Wypadki w rolnictwie, to jedne z najczęstszych nieszczęśliwych wypadków. Wiele osób poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy z możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu polisy OC gospodarstwa rolnego.

Wypadkiem w rolnictwie jest w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 roku zdarzenie nagłe pod wpływem czynników zewnętrznych:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

 

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym należy się nie tylko z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale także z OC gospodarstwa rolnego.

 

Odszkodowanie z KRUS

Odszkodowanie z KRUS jest świadczeniem jednorazowym. Termin na jego zgłoszenie wynosi 6 miesięcy, jednak co do zasady osoba obowiązana, to znaczy rolnik powinien zgłosić zdarzenie do Kasy niezwłocznie.

Kluczowym jest, by osoba zgłaszająca znała treść Zarządzenia nr 40 Prezesa KRUS. Określa ono bowiem obowiązki, do których zalicza się:

  • zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • udostępnienia miejsca zdarzenia,
  • przekazanie danych kontaktowych świadków wypadku,
  • dostarczenie dokumentacji lekarskiej poszkodowanego,
  • pomoc pracownikowi Kasy odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Po przeprowadzeniu postępowania KRUS sporządza protokół, który jest niezwykle ważny.

Odszkodowanie jednorazowe z KRUS wynosi według ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw:

809 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu,

16 180 zł – z tytułu niezdolności do pracy,

80 900 zł – za śmierć na skutek wypadku przy pracy dla małżonka i dzieci,

40 500 zł – za śmierć na skutek wypadku przy pracy dla pozostałych członków rodziny,

 

Odszkodowanie z OC rolnika

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika, to jego zabezpieczenie z tytułu zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć w gospodarstwie rolnym.

Osoba poszkodowana w wyniku prac polowych w gospodarstwie może ubiegać się o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu OC.

O czym należy wiedzieć?

Nie należy się obawiać zgłosić szkodę, jeżeli „sprawcą” była osoba dla nas bliska. Do świadczenia z polisy OC gospodarstwa ma prawo każda osoba, która uległa wypadkowi. Nie jest wiążące postępowanie dowodowe KRUS. Terminy przedawnienia są dłuższe.

 

Termin na zgłoszenie szkody z OC rolnika

 

Zgłoszenie szkody z OC rolnika także jest ograniczone w czasie i powinno się to zrobić niezwłocznie. Jednakże okresy przedawnienia wynoszą 3 lata dla skutków zdarzeń nie będących następstwem deliktu (na przykład prowadzenie maszyny rolniczej przez sprawcę zdarzenia pod wpływem alkoholu), bo w tym drugim wypadku, termin wynosi aż 20 lat.

 

Wysokość odszkodowania z OC rolnika

 

Tutaj znajdujemy kolejną różnicę względem KRUS.

Suma ubezpieczenia OC rolnika wynosi 5 mln euro za jedną szkodę na osobie. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że wysokość odszkodowania będzie zależała od prawidłowego przeprowadzenia całego procesu dochodzenia odszkodowania. Dużą rolę będzie tu miała kancelaria odszkodowawcza, której zadaniem jest właściwa dokumentacja zdarzenia, opisanie dokładnie okoliczności, zapewnienie profesjonalnej reprezentacji w sądzie.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!