Dużo osób pyta o to jakie są główne korzyści a jakie minusy w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Temat jest szeroki, jednak w żołnierskich słowach na przykładzie przyśpieszonego postępowania układowego (jednego z czterech wymienionych w ustawie) wygląda to tak.

restrukturyzacja układowa

Główne korzyści:

  • Sąd może je otworzyć bez rozprawy tylko na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku; według ustawy rozpoznanie wniosku przedsiębiorcy powinno nastąpić w ciągu 7 dni; nadto zgodnie z Tarczą 2.0 sprawy restrukturyzacyjne zostały zaliczone do spraw pilnych, i jako takie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności;
  • wierzyciele co do zasady nie mogą skarżyć postanowienia o otwarciu takiego postępowania; mogą jedynie zarzucać brak właściwości sądu polskiego;
  • otwarcie restrukturyzacji obejmuje wierzytelności przedsiębiorcy powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; także wierzytelności z tytułu podatków i wobec ZUS z wyjątkiem składek w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest przedsiębiorca;
  • regulowanie w/w wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne; nie można także prowadzić co do nich egzekucji, zaś egzekucje wszczęte wcześniej są zawieszane,
  • wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu lokalu, w którym jest prowadzone przedsiębiorstwo jest co do zasady niedopuszczalne;
  • podobnie niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy kredytu obrotowego i „zabranie” przez Bank środków pozostawionych do dyspozycji przedsiębiorcy przed otwarciem restrukturyzacji;
  • na końcu postępowania odbywa się Zgromadzenie Wierzycieli, które głosuje nad propozycjami układowymi (np. umorzenie odsetek, umorzenie części długu głównej, spłata w ratach).

 

Główne minusy:

  • wierzyciele posiadający zabezpieczenia rzeczowe na naszym majątku (hipoteka, zastaw, przewłaszczenia) mogą nie przystąpić do układu i prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia;
  • Sąd ustanawia nadzorcę sądowego, któremu przedsiębiorca udziela wszelkich informacji; nadzorca ten musi udzielać zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd;
  • w razie niepowodzenia restrukturyzacji sporządzona na jej potrzeby lista wierzycieli stanowi tytuł egzekucyjny; wierzyciele mogą zatem z Sądu pobrać tytuł egzekucyjny i wszcząć przeciwko przedsiębiorcy egzekucję, bez potrzeby wytaczania sprawy sądowej.

Niewątpliwie zatem korzyści z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są większe niż jego minusy.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!