Ile wynosi przedawnienie? Czy tylko pozew przerywa bieg przedawnienia? A może samo pismo do banku wystarczy, aby skutecznie przerwać bieg terminu?

 

Przede wszystkim należy uporządkować dwie kwestie: ile wynosi bieg przedawnienia roszczeń konsumenta, a ile przedsiębiorcy? Na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia dla przedsiębiorcy upływa po trzech latach od zdarzenia bądź czynności. Natomiast dla konsumenta upływa on po sześciu latach. Ale tutaj uwaga – dotyczy to wszystkich roszczeń, które mają swe źródło po 2018 roku , czyli po nowelizacji tego przepisu. Dla wcześniejszych roszczeń termin wynosi lat dziesięć.
Wracając już do problemu przedawnienia roszczeń frankowiczów wobec banku: każda rata, przedawnia się osobno. To znaczy, że dzisiaj przedawniają się właśnie raty zapłacone dopiero na początku 2011 roku! Problem będą mieli ci kredytobiorcy, którzy zwlekają z pozwem – po 2024 roku okres przedawnienia będzie już bardzo krótki.

Jak skutecznie przerwać bieg przedawnienia?

 

Najprostszy sposób, to złożenie pozwu do sądu. Na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 – każda czynność przed sądem lub organem przerywa bieg przedawnienia. Następnie ten sam skutek wywoła przedsądowe zawezwanie do ugody – za pośrednictwem sądu. Alternatywą dla tego typu działań jest wszczęcie mediacji. Jednakże, tutaj pojawia się problem – banki nie zgadzają się na mediacje, a przepisy nie są precyzyjne. Przyjmuje się, że jedynie podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji między stronami spełnia przesłankę z art. 123 § 1 pkt 3. I koło się zamyka, to póki co nie jest jeszcze dobra ścieżka.

Ale jak przerwać bieg przedawnienia poza sądem?

 

Jest sposób – należy zastosować się do treści art. 36 ustawy z dnia 23 września 2016 roku
o przesądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Artykuł ten zawiera następującą dyspozycję:

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Przepis ten stosuje się w związku z art. 31 ust. 1 tejże ustawy:

Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy.

Dla sporów na linii kredytobiorca (konsument) a bank podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązania sporów jest Rzecznik Finansowy. Należy się w tym miejscu odwołać do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. O jego kompetencji w rozwiązywaniu sporów decyduje art. 35 oraz art. 35a2 tejże ustawy:

Spór między klientem a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zwanym dalej „postępowaniem”.

Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.”

Należy jednak pamiętać, że przerwanie skuteczne biegu przedawnienia to bardzo ważny krok na drodze do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Jeżeli chcecie zrobić to dobrze i skutecznie, to zapytajcie prawnika z kancelarii specjalizującej się w pomaganiu na co dzień frankowiczom. I pamiętajcie! Samo pismo do banku nie wywoła efektu!

Masz kredyt frankowy?
Napisz! Zobaczymy co da się zrobić!