Sygn. akt I C 881/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 8 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Elżbieta Małgorzata Protokolant:

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2022 roku w Białymstoku na rozprawie

sprawy z powództwa

przeciwko BNP Paribas Polska S.A. w Warszawie o zapłatę

  1. Zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska A. w Warszawie (poprzednio Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie) na rzecz powodów kwotę 118 722,43 zl (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 43/100) oraz 24 856,22 CHF (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć franków szwajcarskich 22/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;
  2. Oddala powództwo w zakresie pozostałych odsetek;
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 zl tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 834 zl tytułem kosztów zastępstwa

sędzia Elżbieta Małgorzata