Sygn. akt XXVIII C 3903/22

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx przeciwko Bankowi PKO S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

 1. udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu hipotecznego Nr xxxxxxxxxxxxx zawarta w dniu  xxxxxxxxxxxxxxx pomiędzy powodami, a Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych ww. umową – w okresie od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;
 2. oddalić wniosek w pozostałej części.

Zarządzenie:

 1. Ustalić opłatę sądową od pozwu na kwotę 1000 zł (opłacona);
 2. Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powodów (bez pouczenia) ze wzmianką o wykonalności pkt 1, zawiadamiając go o wydaniu zarządzenia o doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej;
 3. Odpis postanowienia doręczyć pozwanemu (z pouczeniem o zażaleniu poziomym) oraz z odpisem pozwu z załącznikami, zobowiązując do:
  • złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania zobowiązania, pod rygorem zwrotu odpowiedzi na pozew złożonej po tym terminie oraz wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym;

 

 • wskazania w powyższym terminie adresu mailowego celem przeprowadzenia rozprawy w trybie zdalnym oraz w razie zgłoszenia wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków do podania także ich adresów mailowych;
 • złożenia do akt sprawy w terminie dokumentacji wskazanej w pkt 12 pozwu, pod rygorem oceny odmowy przedstawienia dowodów zgodnie z art. 233 § 2 k.p.c.; pouczając w trybie art. 2052 § 1 i § 2 k.p.c., załączając pouczenia wg wzoru (pouczenia dla pozwanego przy doręczeniu odpisu pozwu ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew);
 1. Zawiadomić powodów o wydaniu zarządzenia o doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej, pouczając ich w trybie art. 2052 1 k.p.c., załączając pouczenia wg wzoru (pouczenia dla powoda), doręczając im pouczenie o skutkach uznania postanowień umowy za abuzywne – wg wzoru;
 2. Akta przedstawić sędziemu referentowi wraz z korespondencją lub za 6 miesięcy od wykonania pkt 2-4 wraz z zpo.

 

Dnia 22 lutego 2022 roku

SSO Aleksandra Orzechowska

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!