Czy frankowicz może ogłosić upadłość konsumencką? Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Jakie są jej konsekwencje? Czy brak środków pieniężnych na spłacanie kredytu jest wystarczającym powodem do ogłoszenia bankructwa? Czy bank ma prawo unieważnić kredyt z powodu niezapłacenia wymagalnych rat? I najważniejsze pytanie: frankowicz lepiej aby ogłosił upadłość konsumencką, czy złożył pozew?

kredyty frankowe klauzule abuzywne

W dobie kryzysu koronawirusa wielu frankowiczów znalazło się w podwójnie trudnej sytuacji – po pierwsze od wielu lat, a właściwie od 2011 roku, kiedy to kurs franka szwajcarskiego poszybował w górę, mają oni problemy ze spłatą kredytów hipotecznych. A po wtóre – kryzys gospodarczy, który wybuchł w wyniku pandemii COVID-19 spowodował, że nie ma dzisiaj właściwie branży (oprócz budżetówki), która nie odczuwałaby negatywnych skutków ekonomicznych. W skrajnych przypadkach  niektórzy frankowicze zaprzestali spłacać swoje zobowiązania kredytowe. Jakie to pociąga za sobą konsekwencje? Czy to jest powód, by ogłaszać upadłość konsumencką?

Jakie są warunki i konsekwencje ogłoszenia upadłości?

 

Przede wszystkim musicie wiedzieć, że ogłoszenie upadłości, to doniosła chwila w życiu każdego człowieka. Jest to krok niezwykle ważny i niesie ze sobą skutki nie tylko dla dłużnika, ale także dla jego najbliższych. Dotyczy on zarówno sfery ekonomicznej, ale także prawnej i prywatnej upadłego. Trzeba przypomnieć, że po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego z 2003 roku, które weszły w większości w życie 24 marca 2020 roku, upadłość może ogłosić każda osoba fizyczna. Nie ma znaczenia, czy obecnie prowadzi ona działalność gospodarczą – to znaczy jest przedsiębiorcą, czy też nie. To bardzo istotna zmiana, bowiem przed nowelizacją, prowadzenie działalności gospodarczej na wstępie wyłączało możliwość skorzystania z ogłoszenia upadłości dla wielu osób.

 

Po wtóre, w obecnym stanie prawnym sąd ogłasza upadłość po spełnieniu wszystkich obowiązków formalnych, to znaczy, że przed wszczęciem procedury upadłościowej nie bada on przesłanek negatywnych. Przesłanki negatywne są to  takie okoliczności, które wskazują na to, że padły znacząco przyczynił się do powstania zobowiązań, a w konsekwencji do niemożności ich spłaty.

 

Kolejna zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja Prawa upadłościowego, dotyczy kwestii lokalowych. To znaczy, że z masy upadłościowej syndyk wydziela obligatoryjnie fundusze, które zapewnią zaspokojenie potrzeb lokalowych upadłego i jego rodziny (domowników mieszkających z nim w momencie ogłoszenia upadłości) –na okres nawet do 24 miesięcy.


Następna istotna zmiana dotyczy pozostawienia dłużnikowi sumy z dochodów, jakie wypracowuje w wysokości do 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, natomiast jeżeli dłużnik  ma na utrzymaniu jeszcze jakieś osoby, to kwota ta jest powiększona o ich iloczyn.

Ryzyko, jakie ponosi upadły dotyczy natomiast możliwości orzeczenia przez sąd o bardzo długim planie spłat – do nawet 84 miesięcy! Poza tym sąd ma prawo skorzystać z nowej instytucji Prawa upadłościowego, tj. warunkowego umorzenia zobowiązań. Ta konstrukcja prawna jest niesłychanie niebezpieczna dla dłużnika, ponieważ nakłada na niego ryzyko, że w każdym momencie, kiedy tylko zacznie zarabiać i poprawi swoją sytuację ekonomiczną, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na niego plan spłaty zobowiązań.

Ostatnią kwestią niesłychanie istotną, jest sprawa regulacji instytucji oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań. Sąd będzie miał możliwość umorzenia całkowicie zobowiązania bez ustalaniu planu spłat zobowiązań tylko z ważnych względów humanitarnych, jak całkowita niezdolność do pracy.

 

Z wyżej wymienionych powodów, należy przed podjęciem decyzji o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości bardzo poważnie przeanalizować swoją sytuację ekonomiczną, ale także i osobistą. Dobrym krokiem jest skonsultowanie się z odpowiednią kancelarią prawną specjalizującą się w upadłościach konsumenckich.

 

Kredyt frankowy jako przesłanka do ogłoszenia upadłości

 

Ze względu na nowelizację przepisów Prawo upadłościowe i istotną zmianę dotyczącą przesłanek negatywnych, to analiza kredytu frankowego, jako powodu ogłoszenia upadłości jest bezcelowa. W obecnym stanie prawnym sąd interesuje tylko fakt, czy dłużnik jest w stanie w dalszym ciągu regulować swoje zobowiązania. Jeżeli nie, to kwalifikuje się on co do zasady, do wszczęcia procedury upadłościowej.

Nie ma żadnego znaczenia, czy kredyt był zawarty zgodnie z przepisami, czy stosowano w umowie klauzule abuzywne, czy był indeksowany, czy też denominowany.

 

Rozwiązanie umowy kredytu przez bank

 

Problematyczna jest też kwestia rozwiązywania umów przez banki z tytułu zaprzestania spłacania zobowiązań, czyli wymaganych rat w kredytach frankowych. Jeżeli przyjmie się, że zgodnie z linią orzeczniczą, niemal wszystkie kredyty powinny być co najmniej przewalutowane na złotówkowe (gros powinno być unieważnione), to wypowiedzenie umowy, a co za tym idzie nakaz zapłaty całej pozostałej kwoty na raz jest nieważny. A wynika to z tego powodu, że jeżeli przyjmiemy, że kredyt był gotówkowy, to spłacanie go we franku szwajcarskim powodowało zwykle bardzo dużą nadpłatę.

 

Ogłosić upadłość, czy złożyć pozew przeciwko bankowi – co jest lepsze dla frakowicza?

 

Oczywiście jednoznacznej odpowiedzi nikt poważny nie udzieli en bloc. Zawsze, każdy przypadek powinien być sumiennie przeanalizowany przez specjalistę, doświadczonego prawnika. Natomiast można zauważyć, że w świetle ryzyka, jakie towarzyszy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, rozważenie złożenia pozwu przez frankowicza wydaje się być uzasadnionym. A to dlatego, że:

 

  • Coraz więcej frankowiczów wygrywa z bankami,
  • Banki chętniej niż wcześniej (tj. przed 2020 rokiem) proponują ugody,
  • Wygrywając z bankiem można wygrać naprawdę dużo, w upadłości jednie niwelujemy i tak wielkie straty.

 

Podsumowanie powyższych rozważań jest wręcz lakoniczne, ale inne być nie może – każdą sprawę należy przeanalizować. Jednakże ogłaszanie upadłości konsumenckiej tylko z powodu niemożności spłaty kredytu powinno być bardzo poważnie rozważone przez dłużnika.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!