Kaucja zabezpieczająca, czy jest niezgodna z prawem?

 

Kaucja jest to instrument finansowy wykorzystywany przez Idea Bank celem potencjalnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Polegała ona na potrąceniu od kwoty kredytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wypadek, gdyby kredytobiorca miał problemy z terminową spłatą rat. Jeżeli kaucja zostałaby naruszona, to klient banku miał obowiązek ją uzupełnić albo też kaucja przepadała.

Dokonując oceny kaucji zabezpieczającej  należy zwrócić uwagę na fakt, że samo jej istnienie było niezgodne z przepisami prawa, a to dla tego, że nie istnieje żadna możliwość, aby umowa cywilnoprawna (a taką jest umowa kredytu) przewidywała kary umowne za świadczenia pieniężne (jest to sprzeczne z ar. 483 §1 Kodeksu cywilnego). A taką karą jest właśnie kaucja. Jest rzeczą oczywistą, że zasada swobody umów między stronami nie może być w sprzeczności z przepisami ogólnymi. Innymi słowy, strony nie mogą się powoływać na postanowienia, które godzą w porządek prawny i w zasady współżycia społecznego.

kaucja zabezpieczająca Idea Bank

Czy można odzyskać kaucję?

 

Oczywiście, że każdy, kto brał kredyt i spotkał się z instytucją kaucji zabezpieczającej ma prawo żądać od banku jej zwrotu. Przede wszystkim po spłacie kredytu lub w trakcie jego trwania, ze względu na niedopuszczalność stosowania kaucji przy świadczeniach pieniężnych, należy wezwać bank do zwrócenia jej.

Jeżeli bank odmówi zwrotu kaucji, to klient może wystąpić na drogę sądową. Trzeba natomiast pamiętać, że termin przedawnienia wynosi trzy lata od momentu, kiedy wezwaliśmy bank do zwrotu kaucji lub od momentu, kiedy kaucja powinna zostać zwrócona (chwila spłaty kredytu). Ważnym jest, że bank odmawiając zwrócenia kaucji, nie może powołać się na jakiekolwiek nieterminowe wpłaty rat przez kredytobiorcę, ponieważ kaucja jako taka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa.

Warto tutaj podkreślić, że mając na uwadze różne zachowania banków i głośne problemy z odzyskiwaniem świadczeń bankom nienależnym, trzeba zawsze pomyśleć o wsparciu doradcy finansowego, którego zadaniem jest przestrzeganie kredytobiorców przed ryzykiem. A ryzyko istnieje i dotyczy takich problemów, jak: zwroty prowizji, pakiety płynnościowe, ubezpieczenia ryzyka czy operacje wymiany walut w przypadkach kredytów frankowych.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!