Ile wynosi odszkodowanie za wypadek w pracy? Jak zgłosić wypadek? Czy ZUS wypłaci pieniądze za wypadek w drodze do pracy? Ile wynosi odszkodowanie od ZUS po 1 kwietnia 2021 roku? Jakie wypadki kwalifikują się jako wypadek
w czasie pracy? Czy z OC pracodawcy należy się odszkodowanie? Jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem a zadośćuczynieniem? Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

 

Wyjaśniamy, a pytań jest wiele.

Wiecie, że niemal 3 miliony ludzi w Polsce w ciągu roku są ofiarami wypadków w pracy. Rzecz jasna w trakcie lockdownu statystyka ta została zaniżona, ale nadal jest to rzesza ludzi poszkodowanych, którzy bardzo często nie znają swoich praw i właśnie dla nich jest ten artykuł.

 

Co jest wypadkiem w pracy?

 

Za wypadek w pracy uznaje się w myśl art.3 Ustawy z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jeżeli nastąpiło ono:

 

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

A także na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni
  w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
  o świadczenie usług,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej,
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług,
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej,
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • odbywania służby zastępczej;
 • kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy
  o świadczenie usług.

 

Jak widać, katalog zdarzeń jest bardzo obszerny.

Wypadkiem śmiertelnym przy pracy jest wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć  nie później niż 6 miesięcy od dnia wypadku.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

 

Po wypadku w pracy uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia są jednymi z podstawowych zadań osoby, która ucierpiała w zdarzeniu. Dlaczego warto starać się o te świadczenia? Odpowiedź jest prosta – te pieniądze po pierwsze należą się osobie poszkodowanej, po drugie przydadzą się na rehabilitację lub utrzymanie po wypadku.

 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jakie są różnice?

 

Oba świadczenia powypadkowe regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie, to świadczenie, które należy się z tytułu materialnych strat osoby poszkodowanej w zdarzeniu, takich jak za zniszczony sprzęt, ubranie, utratę dochodów, ale także za uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie, jest to natomiast świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej
z tytułu strat niematerialnych, jak ból, cierpienie, szok powypadkowy.

Osobie poszkodowanej w wyniku wypadku w pacy lub zdarzenia z nim traktowanego na równi, przysługuje odszkodowanie z ZUS/KRUS oraz, jeżeli nastąpiły ku temu przesłanki, odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej.

 

Kiedy należy się odszkodowanie od pracodawcy za wypadek w miejscu pracy lub wypadek traktowany na równi?

 

Odszkodowanie od pracodawcy należy się zawsze jeżeli pracodawca przyczynił się do powstania nieszczęśliwego zdarzenia umyślnie lub nieumyślnie (art. 445 Kodeksu cywilnego). Na przykład, jeżeli nie zadbał o właściwe przestrzeganie przepisów BHP lub jeżeli wydał polecenie, które naraziło na utratę zdrowia lub życia pracownika. Jeżeli tej winy nie da się przypisać, to zawsze (co do zasady) należy się odszkodowanie z ZUS/KRUS.

 

Odszkodowanie z ZUS – jak uzyskać?

 

Wypadek w pracy – jaka jest procedura?

 

Jeżeli doszło do wypadku w pracy lub równoważnego z nim zdarzenia, to pracownik poszkodowany lub (jeżeli nie może) inna osoba powiadamia natychmiast pracodawcę. Pracodawca jest zobligowany do powołania zespołu powypadkowego. Zespół musi zostać powołany niezwłocznie. W jego skład wchodzi społeczny inspektor pracy i inspektor BHP, jeżeli ich nie ma, to pracownik (specjalista z zewnątrz) oraz pracownik, któremu powierzono obowiązki BHP.

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie oględzin, wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego oraz świadków. W ciągu 14 dni zespół sporządza protokół, w którym zawiera ustalenia i spis dokonanych czynności.

Poszkodowany jest zobowiązany do wypełnienia karty wypadku, natomiast o uznaniu zdarzenia za wypadek w pracy decyduje pracodawca i następnie informuje on określone podmioty, takie jak na przykład prokuraturę, jeżeli jest taka potrzeba.

 

Odszkodowanie z ZUS ile wynosi po zmianach?

 

Wyjaśnijmy na wstępie, że ZUS, jako taki nie decyduje o zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek przy pracy – to leży w gestii pracodawcy lub sądu pracy. ZUS jedynie wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy na podstawie stawek z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nawiązaniu do u.u.s.w.p.p.

 

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

 

Po 1 kwietnia 2021 roku kwoty uległy zmianie i wynoszą:

 • 1033 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 1033 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 18 086 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 18 086 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 93 014 zł – jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 46 507 zł – jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 93 014 zł – jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 1 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 93 014 zł – jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 18 086 zł – jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 46 507 zł – jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł ) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

 

Gdy ZUS odmawia wypłaty odszkodowania – co wówczas  zrobić?

 

ZUS co prawda nie decyduje, czy zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy, czy też nie, ale decyduje, czy odszkodowanie należy się. A kiedy ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania? W takich sytuacjach, kiedy to pracownik istotnie przyczynił się do zdarzenia lub nie zminimalizował jego skutków. Na przykład wszedł na drabinę będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ten rodzaj ubezpieczenia jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ale zarazem bardzo powszechnym w Polsce wśród pracowników i nie tylko. Ubezpieczenie NNW charakteryzuje się tym, że świadczenia kumulują się, a nie wykluczają. To znaczy, że każdy z nas może mieć kilka polis NNW i w razie nastąpienia zdarzenia określonego w Ogólnych Warunkach Umowy przysługuje odszkodowanie.

 

Jak uzyskać szybko odszkodowanie?

 

Jeżeli miałeś/aś wypadek w pracy to pamiętaj, że należy zawalczyć o odszkodowanie. Nie zostawiaj tej sprawy na później. W razie potrzeby zawsze dobrze jest skorzystać z pomocy ekspertów ds. odszkodowań i prawników. Odszkodowanie za wypadek przy pracy pomoże Ci pokryć koszt rehabilitacji i powrotu do pracy lub przekwalifikowania się.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!