Jak napisać zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kredytu frankowego? Po co je w ogóle pisać? Czy banki idą na ugodę z frankowiczami? Jak wygląda wzór zawezwania do ugody?

kredyty frankowe franki

Jak frankowicz może przerwać bieg przedawnienia roszczeń?

 

Istnieją trzy sposoby na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń:

 • wszczęcie mediacji,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • złożenie pozwu.

 

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

 

Warto wspomnieć o mediacji, jako alternatywnej metodzie względem procesu sądowego na rozwiązanie sporu. Popularność tej instytucji rośnie z roku na rok. Coraz więcej mediuje się nie tylko w sprawach rodzinnych, czy karnych, ale nade wszystko w sporach cywilnych, w tym w gospodarczych. Na podstawie art. 123 § 1 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia. Należy jednak uważać, bowiem Kodeks nie precyzuje w tym miejscu, co oznacza wszczęcie mediacji. Wypada uznać za moment wszczęcia procedury mediacyjnej podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji przez obie strony przed mediatorem. Samo złożenie wniosku przez jedną ze stron nie wystarczy.

Mediacja, to doskonałe narzędzie do rozwiązywania sporów majątkowych i gospodarczych, jednak w przypadku banków sprawa jest złożona. Duże instytucje finansowe, takie jak banki, nie chcą mediować, ponieważ musiałyby wtedy pójść na ustępstwa. A z mojego doświadczenia wynika, że banki idą na ugodę tylko wtedy, kiedy już nie mają innego wyjścia. ­ –  mówi mediator dr Paweł Siejak z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Złożenie pozwu

 

Złożenie pozwu to również metoda na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Metoda tyleż dobra, co przypominająca bombę atomową. Z trzech powodów:

 • należy dokładnie doprecyzować roszczenie,
 • przedstawić wnioski dowodowe,
 • pokryć opłatę sądową (niemałą w przypadku frankowiczów).

 

Oczywiście, jasno trzeba powiedzieć, że gros  spraw frankowiczów rozstrzyga się ostatecznie w sądzie, ale nie wszystkie. Po drugie, każdy dzień zwłoki, to podarowanie kolejnych pieniędzy bankowi. Z tego to powodu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest dobrym i stosunkowo szybkim instrumentem w rękach prawnika, aby skutecznie przerwać dalszy odpływ gotówki do banku.

Po trzecie: aby złożyć pozew trzeba się solidnie przygotować, zebrać dokumenty i zaświadczenia, niektóre z nich z banku, a to trwa. Z tego to powodu, (patrz punkt drugi) bieg przedawnienia należy przerwać jak najszybciej i skutecznie.

 

Zawezwanie do próby ugodowej

 

W przypadku sporów frankowych zawezwanie banku do ugody wydaje się najlepszym rozwiązaniem, aby przerwać bieg przedawnienia i w ogóle rozpocząć procedurę odzyskiwania pieniędzy.

Ale jak to zrobić dobrze, czyli skutecznie?

Odpowiadamy:

 1. Nie korzystaj z szablonów pism procesowych! Pamiętaj, Twoja sprawa jest wyjątkowa i nie pozwól traktować się szablonowo. Najlepiej porozmawiaj z prawnikiem specjalizującym się w sporach z bankami, zwłaszcza w sprawach frankowych. On pomoże Ci z pewnością w napisaniu dobrze i solidnie takiego pisma.
 2. Pamiętaj, że zawezwanie do próby ugodowej, to pismo w formie wniosku składane do sądu. Podlega więc opłacie z tego tytułu. Spory frankowe, to raczej nie są drobne sprawy, stąd przyjmiemy, że opłata wyniesie 200 zł. Skąd taka akurat kwota? Od wartości przedmiotu sporu (WPS) powyżej 20 000 zł opłata za złożenie pozwu wynosi 1 000 zł. W przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest to jedna piąta opłaty, czyli 200 zł.
 3. Uważaj, aby sprawdzić dobrze właściwość miejscową – co do zasady jest to właściwość miejscowa pozwanego, czyli banku. Wniosek więc składamy do sądu rejonowego lub okręgowego właściwego dla siedziby banku.

 

Co musi zawierać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

 

Przygotowanie wniosku to bardzo ważny moment. Wniosek musi zawierać konkretne elementy, takie jak:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany wniosek,
 2. dane osobowe powoda, (imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji),
 3. oznaczenie pozwanego (nazwa banku, siedziba, numer z rejestru),
 4. oznaczenie pełnomocników strony,
 5. zwięzłe opisanie sprawy,
 6. przedmiot sporu,
 7. propozycje ugodowe,
 8. i oczywiście podpisy.

Bez wyżej wymienionych elementów wniosek o zawezwanie do próby ugodowej będzie bezskuteczny. Jeżeli sąd uzna, że pismo należy poprawić lub uzupełnić, to zawezwie powoda do tego. Wniosek uzupełniony w terminie wywołuje skutki prawne ec tunc, czyli od chwili złożenia.

 

Podsumowując, zawezwanie do próby ugodowej jest dla frankowicza bardzo ważnym etapem w dochodzeniu swoich praw wobec banku. Nie można go lekceważyć!

Frankowiczu pamiętaj, każda rata przedawnia się osobno, ale nie zwlekaj z przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Niestety zdarzają się już sprawy frankowe, które się przedawniły.

 

 

Źródła:

 1. S. Szlęzak, Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, „Przegląd Sądowy”, nr 6, 2014.
 2. Zedler, Zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2018 r. V CSK 384/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, nr 6, 2019.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!