Czym jest kaucja pobierana lub potrącana przez bank? Kiedy bank jej wymaga i dlaczego robi to niezgodnie z przepisami polskiego prawa? Jak odzyskać kaucję od banku?

 

Odpowiadamy na każde z Waszych pytań. Jeżeli jesteś klientem banku i masz bądź miałeś kredyt lub pożyczkę, to musisz przeczytać ten artykuł.

 

Czym jest kaucja pobierana przez bank?

Jest rzeczą oczywistą że bank udzielając kredytu czy pożyczki stara się jak najsolidniej zabezpieczyć swoje interesy i nie ma w tym nic złego. Jednakże praktyka wielu banków
w tym zakresie stoi pod dużym znakiem zapytania, bowiem korzystają z rozwiązań, które są niezgodne z przepisami polskiego prawa. Taką formą zabezpieczenia interesów banku jest kaucja.

Kaucja jest instrumentem finansowym wykorzystywanym przez banki celem zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki przed potencjalnie nierzetelnymi klientami. Bank potrąca z udzielonego już kredytu pewną kwotę i jednocześnie oświadcza, że zwróci ją po określonym w umowie czasie, jeżeli nie zaistnieją żadne niepożądane zjawiska.

W przeciwnym razie bank zastrzega sobie potrącenie kaucji. Te niepożądane zjawiska mogą przybrać różnoraką postać, może to być dzień opóźnienia w spłacie zobowiązania, brak obrotu na rachunku rozliczeniowym, czy drobny błąd w postaci wpłaty niepełnej raty na raz (zdarza się to osobom roztargnionym). Bywa tak, że w przypadku gdy kaucja zostanie  naruszona, to klient ma obowiązek uzupełnić ją, a jeżeli tego nie uczyni, to kaucja przepada.

Kolejnym obciążeniem dla klienta są monity, czyli dodatkowe opłaty związane z kaucją za niespełnienie określonych w umowie warunków – na przykład za mały obrót na rachunku. Również można żądać od banku ich zwrotu.

 

Dlaczego kaucja jest nielegalna?

 

Istota całego problemu polega jednak na tym, że kaucja sama w sobie jest niezgodna
z prawem. Dzieje się tak, ponieważ jest karą umowną. A przepisy kodeksu cywilnego mówią wprost: kara umowna może mieć  zastosowanie jedynie do świadczeń niepieniężnych – art. 483 § 1 kodeksu cywilnego:

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Oczywiście, bank „nie zmusza” klienta do wyrażenia zgody na pobranie kaucji, ale jednak przepisy kodeksu cywilnego i ogólna zasada głosi, że:

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego – 3531 k.c.”

Właśnie! Treść stosunku prawnego była zgodna z treścią ustawy! A w przypadku kaucji pobieranej przez bank jednoznacznie widać, że występuje rozbieżność pomiędzy umową z bankiem, a przepisami kodeksu cywilnego.

 

Jak domagać się zwrotu kaucji od banku?

Każdy, kto brał kredyt lub pożyczkę i spotkał się z instytucją kaucji zabezpieczającej ma prawo żądać od banku jej zwrotu. Bez znaczenia jest, czy kredyt został już spłacony, czy nadal jest obsługiwany.

Należy wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi trzy lata od momentu, kiedy wezwaliśmy bank do zwrotu kaucji lub od momentu, kiedy kaucja powinna zostać zwrócona (chwila spłaty kredytu).

Ponieważ banki nie są chętne do oddawania pieniędzy, to niezbędna będzie pomoc specjalistów w zakresie walki z bankami. My posiadamy taką wiedzę i doświadczenie, wygraliśmy już z bankami wiele batalii, a ludzie którzy nam zaufali odzyskali swoje pieniądze.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!