Specjalnie dla Was dokonujemy analizy kazusu sporu pomiędzy pewnym przedsiębiorcą a Idea Money S.A.

 

Kredyt obrotowy – operacyjny ratalny w Idea Bank S.A.

 

Przedsiębiorca, nazwijmy go Pan N., w 2015 roku zawarł umowę z Idea Bank S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) o udzielenie kredytu obrotowego – operacyjnego ratalnego, w wysokości 100 000 zł. Pieniądze z kredytu były mu potrzebne na bieżące cele przedsiębiorstwa i obsługę inwestycji przetargowych.

Dodajmy, że kredyt ten jest bardzo wygodnym instrumentem finansowania przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie kredytu

 

Problem w sprawie Pana N. zaczął się tak naprawdę już w momencie podpisania umowy kredytu obrotowego – operacyjnego. W umowie ustanowiono dodatkowe zobowiązania, wynikające z działania obecnie nazwanego i stypizowanego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – ang. cross-selling, czyli transakcji wiązanych.

W tym konkretnym przypadku, kredyt obrotowy – operacyjny ratalny został powiązany z szeregiem zabezpieczeń koniecznych do uruchomienia wypłaty kwoty kredytu:

 • zawarto umowę poręczenia z przedsiębiorcą wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji nr …………. do kwoty 200 000 zł,
 • zawarto umowę przeniesienia własności środków pieniężnych (kaucja) nr …………, przy czym kwota kaucji wynosiła 30 000 złotych,
 • kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 200 000 zł
 • kredytobiorca zawarł z Idea Money S.A. umowę o świadczenie usług przez Idea Money S.A. („Umowa o Pakiet”), na podstawie, której udostępniony został Pakiet Płynnościowy, jako zabezpieczenie Umowy Kredytu, z limitem do 100 000 zł,
 • przedłożona została gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis do kwoty 60 000 zł, przy ustaleniu procentu gwarancji na 60%, z datą ważności do 4 grudnia 2017 r.,
 • udzielone zostało Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla kredytobiorcy w Idea Bank S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.)

Ponadto, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego została zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją.

 

Umowa o świadczenie usług przez Idea Money S.A.

 

Umowa o świadczenie usług przez Idea Money S.A., tzw. Umowa o Pakiet, to umowa, która miała w założeniu zapewnić przedsiębiorcy poprawę płynności finansowej i składała się ze świadczenia usług:

 • faktoringu,
 • monitoringu,
 • windykacji.

Jednakże w tym konkretnym przypadku, przedsiębiorca nie wykazał żadnej chęci skorzystania z wyżej wymienionych usług i już w 2015 roku, zaraz po podpisaniu umowy, odmówił nawet przekazania listy wierzycieli. W związku z powyższym nie skorzystał on z tej usługi.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że do umowy o świadczenie usług zastosowanie mają przepisy art. 750 k.c., odwołujące się do przepisów o umowie zlecenia.
W związku z powyższym warto przytoczyć tutaj treść art. 735 k.c.:

 • 1.  Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
 • 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Jednakże, przez okres 38 miesięcy Idea Money S.A. pobierał od przedsiębiorcy wynagrodzenie za „gotowość do świadczenia usługi” w wysokości 1000 zł netto miesięcznie, w formie opłaty abonamentowej. W sumie z rachunku naszego przedsiębiorcy pobrano 46 740 zł w tym 8 740 zł tytułem podatku VAT, który to Pan N. rozliczył z Urzędem Skarbowym.

Przedsiębiorca Pan N. zdecydował się pozwać Idea Money S.A. o zwrot pobranych 38 000 zł oraz o ustalenie nieważności umowy. Strony sporu nie kwestionowały stanu faktycznego, natomiast zaczęły się spierać o ocenę prawną Umowy o Pakiet.

 

Cross-selling niezgodny z prawem

 

Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że nawet fakt, iż umowa o świadczenie usług, była oferowana w ramach narzędzia zwanego cross-selling, który to, jak wcześniej wspomniano, od 2021 roku jest stypizowaną w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów niedozwolonym czynem nieuczciwej konkurencji, to nawet to nie przesądza o nieważności przedmiotowej umowy. Po pierwsze, jest ona niezgodna z art. 735 k.c., to znaczy pobrano wynagrodzenie za samą gotowość do świadczenia usługi, co stoi w sprzeczności z przepisami odnoszącymi się do umowy zlecenia. Po drugie, umowa ta łamie postanowienia art. 58 § 1 i § 2 k.c.  w związku z art. 353 [1] k.c., to znaczy, że stoi ona w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także narusza dopuszczalny zakres swobody umów. Następstwem tego jest uznanie, że kwota pobrana od przedsiębiorcy pana N. stanowi nienależne świadczenie na podstawie art. 410 § 2 k.c.

Art.  410 § 2.

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Co więcej Sąd ustalił, że umowa ta była oferowana za pomocą wzorca umownego i przedsiębiorca nie miał żadnej możliwości negocjowania jej istotnych elementów.

 

Idea Money S.A. musi zwrócić pieniądze

 

Na podstawie wyroku I instancji, Sądu Rejonowego w Warszawie, Idea Money S.A. musi zwrócić przedsiębiorcy Panu N. kwotę pobraną tytułem opłat abonamentowych, wynikających z Umowy o Pakiet, w wysokości 38 000 zł. Sąd uznał zawartą umowę za nieważną ex tunc, ponieważ jej cel nigdy nie był osiągnięty, złamano zasady współżycia społecznego, a sama umowa, jako jedna z umów zabezpieczających, wiążących do umowy kredytu obrotowego – operacyjnego była bezzasadna i bezpodstawna. Nie poprawiła płynności finansowej przedsiębiorcy i nie stanowiła realnego zabezpieczenia kredytu obrotowego.

Po raz kolejny klienci Banków muszą spierać się o zwrot pieniędzy z tytułu nieważności umów lub sprzedaży wiązanej. Niestety Klienci jako podmioty słabsze są narażeni na nieuczciwe lub kontrowersyjne działania instytucji finansowych.

 

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!