Unieważnienie umowy kredytu frankowego – na czym polega? Jakie są jego konsekwencje? Czy lepiej jest żądać przewalutowania kredytu? Ile pieniędzy zwróci nam bank?

 

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego frankowego jest jednym z marzeń niejednego kredytobiorcy. Co należy jednak wiedzieć, zanim złoży się pozew do sądu?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że co do zasady, po złożeniu pozwu istnieją trzy możliwości, jak zakończyć sprawę:

  • unieważnieniem całej umowy,
  • bezskutecznością klauzul abuzywnych,

lub

  • sąd oddali powództwo.

unieważnienie umowy CHF

Klauzule abuzywne – klucz do unieważnienia umowy

Co jest głównym powodem unieważniania umów frankowych? Są to przede wszystkim klauzule abuzywne, to znaczy takie postanowienia umowne, które spełniają przesłanki określone w art. 3851 – 3853 k.c., a to znaczy, że:

  • nie są one indywidualnie uzgadniane z konsumentem,
  • kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • rażąco naruszają interesy konsumenta,
  • nie określają głównych świadczeń stron w sposób jednoznaczny.

Innymi słowy, są to postanowienia, które stanowią nadużycie w umowie przedsiębiorcy względem konsumenta – naruszają dyrektywę 93/13/WE, a tym samym nie mogą występować w obrocie gospodarczym. I to właśnie na okoliczność tych klauzul sądy badają umowy frankowiczów z bankami.

A jak dokładnie brzmią postanowienia niedozwolone? Dla przykładu:

Bank BPH S.A. stosował zapisy o tej treści:

Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.

Bank BNP Paribas stosował następujące klauzule abuzywne:

Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:

  1. a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,
  2. b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,
  3. c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.

 

mBank (BRE Bank) w klauzulach abuzywnych zamieszczał tak brzmiące postanowienia, jak: Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

To tylko oczywiście przykłady najbardziej popularnych klauzul.

Zwróćcie uwagę na kwestię tabel kursowych – to wynalazek polskiej kreatywnej bankowości. Były to bowiem tabele ustalania kursów według wewnętrznych parametrów banku. Konsument, jako osoba niezajmująca się profesjonalnie finansami nie miał szans przewidzieć wysokości kursu, który zazwyczaj różnił się od kursu walut NBP i to oczywiście na jego niekorzyść.

Podsumowując:

Najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego na temat stabilności systemu finansowego
w Polsce (grudzień 2020) wskazuje jasno, że tendencja jest jednoznaczna. Sądy w większości spraw uznają powództwo przeciw bankom. Jednakże nie oznacza to, że każda umowa kredytu zaciągniętego we frankach jest unieważniana. Przede wszystkim sąd bada okoliczności zawarcia umowy, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul wskazanych w pozwie za abuzywne. Jeżeli przychyli się do powództwa i uznana dane postanowienia za niedozwolone, to wtedy może: albo unieważnić całą umowę, albo zbadać, czy bez klauzul abuzywnych umowa może funkcjonować prawidłowo w obrocie gospodarczym.

Jakie są skutki unieważniania umowy dla frankowicza? Czy zawsze jest to opłacalne?
I najważniejsze pytanie – ile bank odda pieniędzy w przypadku uznania przez sąd umowy za nieważną?

 

Bezpłatnia i niezobowiązująca analiza umowy CHF
Napisz!