Zapraszamy do obejrzenia wykładu Piotra Kuczyńskiego o wpływie stóp procentowych i kursu walutowego na kredyty frankowe.

 

 

Możliwe rozstrzygnięcia Sądów

• Sąd Najwyższy 13.04 miał odpowiedzieć na 6 kwestii (posiedzenie się nie odbędzie –
nowy termin 11.05).
• 15.04 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ze „starego” składu ma wydać
orzeczenie na temat tego, czy termin przedawnienia należy liczyć od momentu wypłaty
kapitału, czy od momentu podjęcia decyzji co do nieważności umowy.
• 29 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytania, które zadał
Sąd Okręgowy w Gdańsku – kwestia przedawnienia roszczeń banków i wynagrodzenia
dla banku za korzystanie z jego kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej.
• „Starzy” kontra „nowi” sędziowie.
• Kwestia prawomocności orzeczenia. Pułapka?
• SN weźmie pod uwagę opinię KNF i Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) 19.03.21
„…zwiększyło się ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów
walutowych[…] Komitet ponownie uznał obniżającą się rentowność banków jako
kolejne, istotne źródło ryzyka w polskim systemie finansowym.”.
• TSUE bardzo wyraźnie jest „antybankowy”.

 

Pytania do Sądu Najwyższego

Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące siędo sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże
konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu
waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

• Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

• Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił
kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne
roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno
roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

• Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

• Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!